Lista över goda exempel

Nedan ges exempel på vad organisationer gjort för att stärka sitt hållbarhetsarbete. Bland exemplen ryms systematisering av hållbarhetsarbetet, stärka den sociala hållbarheten, minska den interna miljöpåverkan och arbete med produktutveckling. Syftet med listan nedan är att ge inspiration till andra företag och visa på vilka idéer och arbetssätt som life science-företag i Sverige arbetar med idag. Genom att visa hur hållbarhetsarbetet kan integreras i olika delar av företagets verksamhet kan tankar och idéer väckas på hur man kan arbeta med dessa frågor, även om arbetssätt och relevanta hållbarhetsaspekter skiljer sig åt mellan organisationer.

Kategorierna är hämtade från Vägledning till hållbarhetsarbete inom life science – fokus på SME

 

Strategiskt hållbarhetsarbete – en del av affärsstrategin

Avidicare logo

Företaget har sett över hållbarhetsfrågorna i hela organisationen och resonerar som följande när det gäller att påbörja arbetet. Det är viktigt att tänka holistiskt och ta ett helhetsgrepp om organisationen. Gå igenom verksamheten, till exempel genom en workshop, och diskutera var påverka uppstår och var ni kan man göra störst nytta. Fastställ vilka hållbarhetsområden som är viktiga för er organisation att arbeta med. Ta in extern hjälp om det behövs.

finess logo new

På Finess Hygiene har man sett behovet av att skapa ett lättarbetat verksamhetsledningssystem där flera ledningssystem finns integrerade. Företaget är certifierade enligt flera ledningssystemsstandarder och har hittat ett sätt där systemet är en välintegrerad del av verksamheten. Genom att skapa ett gemensamt system som är nära knutet till den dagliga verksamheten blir arbetet mer samordnat och dokumentationen mer lätthanterlig. I hållbarhetsarbetet har också hela värdekedjan sätts över och fokus ligger på såväl produktutveckling och leverantörshantering som transporter och åtgärder för att minska mängden spill.

Getinge logo

På Getinge menar man att hållbarhetsarbetet utvecklas genom att ledningen sätter riktningen men att arbetet drivs bottom-up. Företaget har gått igenom hela värdekedjan för att identifiera väsentliga områden att arbeta med: internt, produktion och användning hos slutkund. I deras hållbarhetsredovisning går det att läsa mer om deras arbete och väsentliga områden.

OneMed

Företaget har gjort en väsentlighetsanalys ur ett hållbarhetsperspektiv för att identifiera vilka frågor som är viktigast för organisationen att arbeta med. Detta är vanligt för att identifiera hållbarhetsfrågor som är viktiga både internt, till exempel för ledning och medarbetare, men också kunder och andra intressenter.

 

Några centrala miljöfrågor

header logo

För Invacare är transporter en viktig miljöaspekt. Ett sätt att öka fyllnadsgraden i transporterna är att sälja produkterna i moduler som sedan monteras på plats. 

Medarca logo

Genom planering och kontroll av läkemedel minskar risken för svinn, och därigenom risken för negativ miljöpåverkan i avfallsfasen. Ett digitalt läkemedelsskåp hjälper till att övervaka vilka läkemedel som finns, dosering, och utgångsdatum.

Medclair

Medclair arbetar med såväl sjukvård och miljöfrågor genom processgasrening, gasmätning, ventilation och styrning.


Medicvent

Medicvent tillverkar produkter för evakuering av luftföroreningar och arbetar främst inom sjukvården. Produkterna ska förbättra och säkerställa den inre arbetsmiljön för berörd personal och ha en positiv effekt på den externa miljön.

 

Produktutveckling och design med hållbarhet i fokus

Avidicare logo

För flera företag kan verksamheten i sig leda till hållbarhetsfördelar. Avidicares ventilationslösning kan bidra till att organisationer minskar sin energianvändning. Att skapa ultrarena rum på sjukhus genom deras metoder leder även till att uppnå företagets övergripande mål: att undvika infektioner.

Elekta

Det finns flera hjälpmedel för att redan i designfasen välja lösningar med bättre hållbarhetsprestanda. På Elekta är det numera möjligt att använda en plug-in till CAD för att jämföra material ur ett miljöperspektiv. För att identifiera väsentliga områden att arbeta med har Elekta gått igenom hela verksamheten. För dem är återanvändning av komponenter och förpackningsmaterial (inklusive containerlösningar) exempel på områden där miljöpåverkan kan reduceras. Här är inte driftfasen den del av livscykeln som ger upphov till störst påverkan, utan före och efter användning.

finess logo new

Tillverkar hygienprodukter till sjukvården och tagit fram ett sortiment med komposterbara produkter. Här finns ett tydligt exempel på att integrera hållbarhetsfrågorna i kärnverksamheten, och tillsammans med andra aspekter kartlägga påverkan i hela värdekedjan.

Getinge logo

Har sett över hela värdekedjan för att identifiera väsentliga hållbarhetsområden. Identifierat produktens påverkan hos kund som del i verksamhetens miljöpåverkan. Arbetar redan i design- och utvecklingsfasen för att ta fram produkten som hos kund kan leda till en lägra energianvändning och/eller vattenförbrukning.

invacare

Företaget tillverkar hjälpmedel till sjukvården inom flera olika segment. Utöver aspekter som traditionellt kopplas till miljöarbetet, till exempel transporter och kemikalier, är arbetet med att ta fram produkter som kan rekonditioneras tydligt relaterat till hållbarhet. Att fördröja materialcykler är en del i det som kallas cirkulär ekonomi.

Medarca logo

Medarca tillverkar utrustning som gör det lättare att hantera mediciner på ett säkert sätt. Genom ett digitalt läkemedelsskåp är syftet att minska administrationen och svinnet och få en bättre kontroll på läkemedelslagret. När skåpen tillverkas beaktas aspekter som återanvändbart material och design av en produkt som går att hyra ut och sedan eventuellt reparera och hyra ut på nytt. Även detta är ett exempel cirkulära lösningar.

Predicare

Detta företag tillhandahåller ett triageverktyg med syftet att få en mer effektiv vårdkedja, utifrån patientens behov. Det kan dock även leda till färre eller mer effektiva transporter om rätt prioriteringar görs. Genom planering av körningar kan växthusgasutläppen från sjukvårdssektorns transport minskas.

Renapharma logo

Renapharma är ett läkemedelsföretag som gått igenom hela värdekedjan för att identifiera vilka delar av verksamheten som är mest betydande för dem att arbeta med när det gäller hållbarhet. De fokuserar dels på utveckling och framtagande av produkter, där innehållet är viktigt och onödiga tillsatser fasas ut, men också på andra aspekter där de har en miljöpåverkan, framförallt transporter och förpackningar i deras fall.

Visiba care ny

Visiba Care tillhandahåller en digital plattform för att kommunicera med vårdpersonal via nätet. Att arbeta med digitalisering kan bidra till att minska påverkan på den yttre miljön, till exempel genom bättre planering där färre transporter behövs.

watersprint logo2

På Watersprint har hållbarhetsintresset stärkts eftersom deras lösning är bättre ur ett miljöperspektiv jämfört med traditionella lösningar - produkten eliminerar användandet av bla kvicksilver för desinfektion av vatten. Hållbarhet har nu nu blivit en integrerad del i företagets verksamhet i takt med kundföretagens alltmer gröna krav. Watersprint minskar direkt miljöpåverkan genom ta bort kvicksilver och vara energisnål.

 

Arbetsmiljö

Addlife

Hos AddLife ses medarbetarna som deras mest värdefulla resurs och hållbarhetsarbetet är starkt förknippat med att erbjuda en attraktiv arbetsplats med utvecklingsmöjligheter. Genom att samla entreprenörer under en gemensam koncern med tydliga kärnvärden kan AddLife erbjuda mindre företag resurser och utbildningsinsatser – bland annat kopplat till miljö och socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

ECOPHON

Ecophon tillverkar akustiksystem som bland annat används på sjukhus för att förbättra ljudmiljön. En hållbarhetsaspekt som bör beaktas för såväl patienters som personalens välbefinnande.

Address

Nordic Center for Sustainable Healthcare
C/O TEM
Södra Promenaden 51
211 38 Malmö
SWEDEN

Detailed contact information →

NCSH logo

Contact us

Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare and what we can offer you?


+ 46 (0) 40 606 55 80

TEM logo

Part of Stiftelsen TEM since 2015.

Our digital hospital

Grønnköpingkið, the greenest hospital in the world. Visit worldsgreenesthospital.org

Follow NCSH

Follow us on YouTubeFollow us on LInkedIn Subscribe to our newsletter