Nordic Center for Sustainable Healthcare

  A network under TEM •  • +46 (0) 406 06 55 80 • Contact us

  Lista över goda exempel

  Nedan ges exempel på vad organisationer gjort för att stärka sitt hållbarhetsarbete. Bland exemplen ryms systematisering av hållbarhetsarbetet, stärka den sociala hållbarheten, minska den interna miljöpåverkan och arbete med produktutveckling. Syftet med listan nedan är att ge inspiration till andra företag och visa på vilka idéer och arbetssätt som life science-företag i Sverige arbetar med idag. Genom att visa hur hållbarhetsarbetet kan integreras i olika delar av företagets verksamhet kan tankar och idéer väckas på hur man kan arbeta med dessa frågor, även om arbetssätt och relevanta hållbarhetsaspekter skiljer sig åt mellan organisationer.

  Kategorierna är hämtade från Vägledning till hållbarhetsarbete inom life science – fokus på SME

   

  Strategiskt hållbarhetsarbete – en del av affärsstrategin

  Avidicare logo

  Företaget har sett över hållbarhetsfrågorna i hela organisationen och resonerar som följande när det gäller att påbörja arbetet. Det är viktigt att tänka holistiskt och ta ett helhetsgrepp om organisationen. Gå igenom verksamheten, till exempel genom en workshop, och diskutera var påverka uppstår och var ni kan man göra störst nytta. Fastställ vilka hållbarhetsområden som är viktiga för er organisation att arbeta med. Ta in extern hjälp om det behövs.

  finess logo new

  På Finess Hygiene har man sett behovet av att skapa ett lättarbetat verksamhetsledningssystem där flera ledningssystem finns integrerade. Företaget är certifierade enligt flera ledningssystemsstandarder och har hittat ett sätt där systemet är en välintegrerad del av verksamheten. Genom att skapa ett gemensamt system som är nära knutet till den dagliga verksamheten blir arbetet mer samordnat och dokumentationen mer lätthanterlig. I hållbarhetsarbetet har också hela värdekedjan sätts över och fokus ligger på såväl produktutveckling och leverantörshantering som transporter och åtgärder för att minska mängden spill.

  Getinge logo

  På Getinge menar man att hållbarhetsarbetet utvecklas genom att ledningen sätter riktningen men att arbetet drivs bottom-up. Företaget har gått igenom hela värdekedjan för att identifiera väsentliga områden att arbeta med: internt, produktion och användning hos slutkund. I deras hållbarhetsredovisning går det att läsa mer om deras arbete och väsentliga områden.

  OneMed

  Företaget har gjort en väsentlighetsanalys ur ett hållbarhetsperspektiv för att identifiera vilka frågor som är viktigast för organisationen att arbeta med. Detta är vanligt för att identifiera hållbarhetsfrågor som är viktiga både internt, till exempel för ledning och medarbetare, men också kunder och andra intressenter.

   

  Några centrala miljöfrågor

  header logo

  För Invacare är transporter en viktig miljöaspekt. Ett sätt att öka fyllnadsgraden i transporterna är att sälja produkterna i moduler som sedan monteras på plats. 

  Medarca logo

  Genom planering och kontroll av läkemedel minskar risken för svinn, och därigenom risken för negativ miljöpåverkan i avfallsfasen. Ett digitalt läkemedelsskåp hjälper till att övervaka vilka läkemedel som finns, dosering, och utgångsdatum.

  Medclair

  Medclair arbetar med såväl sjukvård och miljöfrågor genom processgasrening, gasmätning, ventilation och styrning.


  Medicvent

  Medicvent tillverkar produkter för evakuering av luftföroreningar och arbetar främst inom sjukvården. Produkterna ska förbättra och säkerställa den inre arbetsmiljön för berörd personal och ha en positiv effekt på den externa miljön.

   

  Produktutveckling och design med hållbarhet i fokus

  Avidicare logo

  För flera företag kan verksamheten i sig leda till hållbarhetsfördelar. Avidicares ventilationslösning kan bidra till att organisationer minskar sin energianvändning. Att skapa ultrarena rum på sjukhus genom deras metoder leder även till att uppnå företagets övergripande mål: att undvika infektioner.

  Elekta

  Det finns flera hjälpmedel för att redan i designfasen välja lösningar med bättre hållbarhetsprestanda. På Elekta är det numera möjligt att använda en plug-in till CAD för att jämföra material ur ett miljöperspektiv. För att identifiera väsentliga områden att arbeta med har Elekta gått igenom hela verksamheten. För dem är återanvändning av komponenter och förpackningsmaterial (inklusive containerlösningar) exempel på områden där miljöpåverkan kan reduceras. Här är inte driftfasen den del av livscykeln som ger upphov till störst påverkan, utan före och efter användning.

  finess logo new

  Tillverkar hygienprodukter till sjukvården och tagit fram ett sortiment med komposterbara produkter. Här finns ett tydligt exempel på att integrera hållbarhetsfrågorna i kärnverksamheten, och tillsammans med andra aspekter kartlägga påverkan i hela värdekedjan.

  Getinge logo

  Har sett över hela värdekedjan för att identifiera väsentliga hållbarhetsområden. Identifierat produktens påverkan hos kund som del i verksamhetens miljöpåverkan. Arbetar redan i design- och utvecklingsfasen för att ta fram produkten som hos kund kan leda till en lägra energianvändning och/eller vattenförbrukning.

  invacare

  Företaget tillverkar hjälpmedel till sjukvården inom flera olika segment. Utöver aspekter som traditionellt kopplas till miljöarbetet, till exempel transporter och kemikalier, är arbetet med att ta fram produkter som kan rekonditioneras tydligt relaterat till hållbarhet. Att fördröja materialcykler är en del i det som kallas cirkulär ekonomi.

  Medarca logo

  Medarca tillverkar utrustning som gör det lättare att hantera mediciner på ett säkert sätt. Genom ett digitalt läkemedelsskåp är syftet att minska administrationen och svinnet och få en bättre kontroll på läkemedelslagret. När skåpen tillverkas beaktas aspekter som återanvändbart material och design av en produkt som går att hyra ut och sedan eventuellt reparera och hyra ut på nytt. Även detta är ett exempel cirkulära lösningar.

  Predicare

  Detta företag tillhandahåller ett triageverktyg med syftet att få en mer effektiv vårdkedja, utifrån patientens behov. Det kan dock även leda till färre eller mer effektiva transporter om rätt prioriteringar görs. Genom planering av körningar kan växthusgasutläppen från sjukvårdssektorns transport minskas.

  Renapharma logo

  Renapharma är ett läkemedelsföretag som gått igenom hela värdekedjan för att identifiera vilka delar av verksamheten som är mest betydande för dem att arbeta med när det gäller hållbarhet. De fokuserar dels på utveckling och framtagande av produkter, där innehållet är viktigt och onödiga tillsatser fasas ut, men också på andra aspekter där de har en miljöpåverkan, framförallt transporter och förpackningar i deras fall.

  Visiba care ny

  Visiba Care tillhandahåller en digital plattform för att kommunicera med vårdpersonal via nätet. Att arbeta med digitalisering kan bidra till att minska påverkan på den yttre miljön, till exempel genom bättre planering där färre transporter behövs.

  watersprint logo2

  På Watersprint har hållbarhetsintresset stärkts eftersom deras lösning är bättre ur ett miljöperspektiv jämfört med traditionella lösningar - produkten eliminerar användandet av bla kvicksilver för desinfektion av vatten. Hållbarhet har nu nu blivit en integrerad del i företagets verksamhet i takt med kundföretagens alltmer gröna krav. Watersprint minskar direkt miljöpåverkan genom ta bort kvicksilver och vara energisnål.

   

  Arbetsmiljö

  Addlife

  Hos AddLife ses medarbetarna som deras mest värdefulla resurs och hållbarhetsarbetet är starkt förknippat med att erbjuda en attraktiv arbetsplats med utvecklingsmöjligheter. Genom att samla entreprenörer under en gemensam koncern med tydliga kärnvärden kan AddLife erbjuda mindre företag resurser och utbildningsinsatser – bland annat kopplat till miljö och socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

  ECOPHON

  Ecophon tillverkar akustiksystem som bland annat används på sjukhus för att förbättra ljudmiljön. En hållbarhetsaspekt som bör beaktas för såväl patienters som personalens välbefinnande.

  Our events

  5 Dec
  World's Greenest Hospital LIVE
  Date 2023-12-05 14:00 - 15:30
  23 Jan
  12 Mar
  World's Greenest Hospital LIVE
  2024-03-12 13:30 - 15:00
  18 Apr
  Spring Party with NCSH
  2024-04-18 17:00 - 21:00
  19 Aug
  14 Nov
  World's Greenest Hospital LIVE
  2024-11-14 13:30 - 15:00
  28 Nov

  Contact us!

  Our office is located in Malmö, but the NCSH spans over Scandinavia, Northern Europe and beyond.
  Сontact us if you want to learn more about the NCSH:

  Nordic Center for
  Sustainable Healthcare
  C/O TEM
  Södra Promenaden 51
  211 38 Malmö
  SWEDEN

  Email:
  Phone: +46 (0)40-606 55 80

  Detailed contact information

  Contact

  Eager to know more about the Nordic Center for Sustainable Healthcare
  and what we can offer you?

  Contact us:

  Email:
  Phone: + 46 (0) 40 606 55 80
  Website: www.tem.se

  NCSH logoTEM logo

  © 2023 Nordic Center for Sustainable Healthcare
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.